Web Page Creator

บริการ SERVICES

รถปั๊มคอนกรีต

เหมาะสำหรับงานอาคาร และยากต่อการลำเลียงคอนกรีตพร้อมประโยชนือีกมากมาย

การนำรถปั๊มคอนกรีตไปใช้งาน


ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ปั๊มคอนกรีต

1. ความรวดเร็วในการเทคอนกรีต ผู้รับเหมาสามารถเลือกขนาดและจำนวนปั๊ม

ให้เหมาะสมกับลักษณะงานได้ ในขณะที่ถ้าใช้วิธีการอื่นเช่นการใช้ทาวเวอร์เครน หรือลิฟท์ อัตราการเทคอนกรีตจะถูกจำกัดด้วยทาวเวอร์เครนหรือลิฟท์

2. ความสะดวกในการเท สามารถวางตัวปั๊มไว้บริเวณที่รถคอนกรีตผสมเสร็จเข้า

ได้สะดวกและต่อท่อไปยัง บริเวณที่จะเทคอนกรีต ทำให้สามารถทำงานได้สะดวก

3. การตกแต่งผิวคอนกรีตจะสิ้นเปลืองน้อย เนื่องจากคอนกรีตที่สามารถใช้ได้กับ

ปั๊มคอนกรีตนั้น จะต้องมีส่วนผสมของทรายละเอียดอยู่จำนวนหนึ่ง จึงทำให้ผิวของคอนกรีตที่เทโดยปั๊มคอนกรีตนั้นค่อนข้างเรียบ และไม่สิ้นเปลืองในการ

ฉาบผิวหลังจากการถอดแบบแล้ว

4. ค่าแรงงานในการเทจะน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากการเทคอนกรีตโดยใช้ปั๊มคอนกรีตจะใช้คนน้อยกว่าการเทคอนกรีต โดยวิธีอื่น ๆ และยังสามารถเทได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าอีกด้วย เป็นผลให้ค่าแรงงานในการเทน้อยลง

5. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดจะลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานที่รวดเร็ว

ของปั๊มคอนกรีต ทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดลดลง ผู้รับเหมา

ก่อสร้างจะได้รับค่าจ้างเร็วขึ้น ลดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะต้องเสียไป

สามารถรับงานได้มากขึ้นในระยะเวลาเดียวกัน

6. คุณภาพของคอนกรีตในโครงสร้างดี ซึ่งเป็นผลมาจากคอนกรีตที่เทในแบบ

มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอและรวดเร็ว.

ควรใช้ปั๊มคอนกรีตกับสถานการณ์ดังต่อไปนี้


1. การขาดแคลนแรงงาน

2. เวลาก่อสร้างมีจำกัด

3. การเทคอนกรีตจำนวนมาก

4. สถานที่เทคอนกรีต ยากต่อการลำเลียงคอนกรีตโดยวิธีอื่น

5. มีการจัดส่งคอนกรีตอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ

6. คนงานมีความรู้ ประสบการณ์และมีการวางแผนงานที่ดี.